FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2022


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español
ACTIVIDADES E EVENTOS | CLIENTES | CORREO ELECTRÓNICO | PROVEEDORES | TRATAMENTO DE CURRICULUM | ALTA LIBRO XENEALÓXICO


INFORMACIÓN ADICIONAL ACTIVIDADES E EVENTOS

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
NIF: V15320112
Enderezo: Calle Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento:

 1. A xestión dos datos de carácter persoal recabados para a participación en subastas, concursos, cursos e outros eventos que organiza a entidade.
 2. A promoción e envío de comunicacións das actividades e eventos que organice a entidade (no caso de que nos tivera facilitado a súa autorización).

Lexitimación do tratamento:
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento do interesado e/ou do seu representante legal.

Conservación dos datos:
Os datos persoais proporcionados serán conservados durante o tempo que resulte necesario para alcanzar a finalidade ca que foron recabados e/ou non se solicite a súa supresión polo interesado, así como para atender ás responsabilidades que se puideran derivar e de calquera outra esixencia legal.
No caso de que nos tivera autorizado o envío de información sobre servizos, eventos e actividades que poidan ser de interés e a toma das súas imaxes e a cesión ata que se solicite a súa supresión polo interesado ou o seu representante legal.
Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito o enderezo do Responsable do Tratamento.
Se vostede o retira, os tratamentos que se tiveran realizado antes continuarán sendo válidos.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos salvo, no caso de que nos tivera dado a súa autorización para a cesión da imaxe, a redes sociais, medios de comunicación e o público en xeral e soamente ca finalidade de promocionar e dar a coñecer as actividades organizadas pola entidade.

Transferencias Internacionais de datos:: Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó esquezo.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo fefriga.com/clausulado.asp.Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito a Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.<< Volver


INFORMACIÓN ADICIONAL CLIENTES

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
NIF: V15320112
Enderezo: Calle Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento:

 1. Cumprimento do obxecto do contrato. A lexitimación para tratar os seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual ou ata o remate do prazo de prescripción das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 2. Xestión administrativa. A lexitimación para tratar os seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual ou ata o remate do prazo de prescripción das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 3. Xestión contable. A lexitimación para tratar os seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida no Código de Comercio e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma y demáis lexislación aplicable.
 4. Xestión fiscal. A lexitimación para tratar os seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida na Lei 58/2003 Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma e demáis lexislación aplicable.
 5. Xestionar o envío da información que solicite o cliente. A lexitimación para tratar os seus datos é o consentimento e serán gardados mentres dure a relación contractual.
 6. Enviar o cliente, ofertas, productos ou servizos similares que poidan ser de interés.
  A lexitimación para tratar os seus datos é a satisfacción do interés lexítimo do responsable do tratamento consistente no desenvolvemento do negocio da empresa e serán gardados mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.
 7. Realizar comunicacións comerciais.
  A lexitimación para tratar os seus datos é o consentimento e serán gardados mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.
 8. Mantemento do histórico de clientes.

A lexitimación para tratar os seus datos é o interés lexítimo do responsable de manter un histórico de ventas de servizos/produtos, por posible reanudación da relación contractual nun futuro. Os datos serán gardados mentres o interesado non solicite a supresión dos seus datos.
Para as finalidades cuxa lexitimación se base no consentimento informámoslle que o mesmo pode ser revocado en calquera momento dirixíndose por escrito ó enderezo do responsable do tratamento, sen que a retirada do consentimento, afecte a licitude do tratamento realizado con anterioridade a súa retirada.

Destinatarios de datos: Comunicarase ás Administracións Públicas os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento as obrigas legais con dita Administración.

Obrigatoriedade de facilitar os datos:
O cliente non está obrigado a facilitar os datos, pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato no caso de ser necesario ou a emisión das correspondentes facturas.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:
 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó esquezo.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo fefriga.com/clausulado.asp.Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito a Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente<< Volver


INFORMACIÓN ADICIONAL CORREO ELECTRÓNICO

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
NIF: V15320112
Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento: Atender ás comunicacións de interese para ambas partes. Podemos tratar os seus datos en base ao interese lexítimo do responsable consistente en atender ás comunicacións precisas para levar a cabo a súa actividade.

Conservación dos datos: Os datos conservaranse durante o tempo preciso para atenderlle e/ou ata que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos: Comunicaranse os seus datos aos nosos encargados de tratamento cando sexa preciso para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:
 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan precisos para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificador, e dirixila ao seguinte enderezo Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña) ou ao correo electrónico [email protected]. FEDERACIÓN FRISONA GALEGA pon a súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse no enderezo indicado anteriormente ou picando aquí. Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se teñan respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.<< Volver


INFORMACIÓN ADICIONAL PROVEEDORES

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
NIF: V15320112
Enderezo: Calle Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: [email protected]

Finalidade do tratamento:
1.Xestión dos datos do proveedor para o cumprimento do obxeto do contrato. A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual ou ata o remate do prazo de prescripción das accións que poidan derivarse da relación contractual.
2.Xestión administrativa. A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual.
3.Xestión contable. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida no Real Decreto de 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio e serán gardados o prazo establecido en dita norma e demáis lexislación aplicable.
4.Xestión fiscal. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma e demáis lexislación aplicable.

Destinatarios de datos:
a) Comunicarase ás Administracións Públicas (Axencia Estatal de administración Tributaria/ Facenda) os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigas legais con dita Administración.
b) Cederanse a outras administracións públicas, en base ó interés lexítimo do responsable do tratamento (mellorar a competitividade da empresa), os datos dos proveedores que sexan necesarios para a xustificación de subvencións.
c) Comunicaranse ás entidades bancarias, os datos que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.

Obrigatoriedade de facilitar os datos: O proveedor non está na obriga de facilitar os datos pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato.

Transferencia de datos a terceiros países:: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Obrigatoriedade de facilitar os datos
O proveedor non está obrigado a facilitar os datos pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato.

Transferencia de datos a terceiros países:
Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito dirixíndose ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou no enderezo anteriormente indicado. Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.<< Volver


INFORMACIÓN ADICIONAL TRATAMENTO DE CURRICULUM

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
NIF: V15320112
Enderezo: Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago de Compostela (A Coruña) España
Teléfono:981573879
Correo electrónico: [email protected]

Finalidade e lexitimación do tratamento: Xestión dos datos das persoas que optan a un posto de traballo na entidade mediante a súa participación nun proceso de selección presente ou futuro. Podemos tratar os seus datos ben porque nos teñen dado o seu consentimento ó presentar o seu curriculum, ben porque existe unha relación contractual ó participar nun proceso de selección aberto pola entidade.

Conservación dos datos: Que os seus datos persoais serán gardados como máximo durante dous anos, salvo que con anterioridade se solicite a súa supresión polo interesado.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países:: Non se van producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado::

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cesen no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito dirixíndose ó seguiente enderezo Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705, Santiago de Compostela (A Coruña) España ou ó correo electrónico [email protected]. FEDERACION FRISONA GALEGA pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse no enderezo indicado anteriormente. Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.<< Volver


INFORMACIÓN ADICIONAL ALTA LIBRO XENEALÓXICO

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018.

Correspondentes do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
NIF: V15320112
Enderezo: Rúa Melide 25-27 Bajo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: [email protected]
CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE FRISONA ESPAÑOLA (CONAFE)
NIF: G79853628
Enderezo: Carretera de Andalucía km 23 Pinto, 28113 Madrid.
Correo electrónico: [email protected]

Finalidade e lexitimación do tratamento: 1.Xestión dos datos dos socios gandeiros para a elaboración e actualización continúa do Libro Xenealóxico (altas, baixas, xestión dos dereitos e obrigas, así como outros aspectos legais e administrativos derivados da condición de socio gandeiro inscrito). Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual.
2.Prestación dos diferentes servizos e actuacións que se deriven da inscrición no Libro Xenealóxico. Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual.
3.Xestión contable. Tratamos os seus datos con esta finalidade porque existe unha obriga legal establecida no Código Civil.
4.Xestión fiscal. Tratamos os seus datos porque existe unha obriga legal establecida na Lei Xeral Tributaria 58/2003 e demais lexislación aplicable.

Conservación dos datos
Os seus datos conservaranse durante o tempo preciso para ditas finalidades e, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións legais que poidan derivarse da súa inscrición e participación.

Obriga de facilitar os datos
Os datos facilitados son precisos para establecer a relación contractual do contrario non poderá levarse a cabo a súa inscrición.

Destinatarios de datos:
a) Comunicaranse á Administración Tributaria os datos persoais do socio que sexan precisos, co fin de dar cumprimento ás obrigas legais con dita Administración.
b) Comunicaranse ás entidades bancarias, os datos que sexan precisos co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.
c)Comunicaranse a compañías de seguros e reaseguros, corredurías de seguros e reaseguros, avogados, procuradores, Xulgados e Tribunais, os datos que sexan necesarios para o cobro/abono de indemnizacións ou para a atención do exercicio ou defensa de reclamacións.
d)Comunicaranse os seus datos aos nosos encargados de tratamento cando sexa preciso para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan precisos para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alá da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
 • Dereito a retirar o consentimento: poderá retirar o seu consentimento en calquera momento dirixíndose por escrito ao enderezo do responsable do tratamento, pero os tratamentos que xa se tiveran efectuado continuarán sendo válidos.

Exercicio dos dereitos
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificador, e dirixila ao correo electrónico [email protected] ou [email protected]. FEDERACIÓN FRISONA GALEGA e CONAFE poñen a súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse no enderezo anteriormente indicado. Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control
No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá achegar a documentación pertinente.<< Volver
R/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet