FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2019


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español
ACTIVIDADES E EVENTOS | CLIENTES | CORREO ELECTRÓNICO | PROVEEDORES | TRATAMENTO DE CURRICULUM


INFORMACIÓN ADICIONAL ACTIVIDADES E EVENTOS

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
CIF: V15320112
Enderezo: Calle Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: fefriga@fefriga.com

Finalidade do tratamento:

 1. A xestión dos datos de carácter persoal recabados para a participación en subastas, concursos, cursos e outros eventos que organiza a entidade.
 2. A promoción e envío de comunicacións das actividades e eventos que organice a entidade (no caso de que nos tivera facilitado a súa autorización).

Lexitimación do tratamento:
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento do interesado e/ou do seu representante legal.

Conservación dos datos:
Os datos persoais proporcionados serán conservados durante o tempo que resulte necesario para alcanzar a finalidade ca que foron recabados e/ou non se solicite a súa supresión polo interesado, así como para atender ás responsabilidades que se puideran derivar e de calquera outra esixencia legal.
No caso de que nos tivera autorizado o envío de información sobre servizos, eventos e actividades que poidan ser de interés e a toma das súas imaxes e a cesión ata que se solicite a súa supresión polo interesado ou o seu representante legal.
Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito o enderezo do Responsable do Tratamento.
Se vostede o retira, os tratamentos que se tiveran realizado antes continuarán sendo válidos.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos salvo, no caso de que nos tivera dado a súa autorización para a cesión da imaxe, a redes sociais, medios de comunicación e o público en xeral e soamente ca finalidade de promocionar e dar a coñecer as actividades organizadas pola entidade.

Transferencias Internacionais de datos:: Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó esquezo.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo fefriga.com/clausulado.asp.Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito a Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente


INFORMACIÓN ADICIONAL CLIENTES

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
CIF: V15320112
Enderezo: Calle Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: fefriga@fefriga.com

Finalidade do tratamento:

 1. Cumprimento do obxecto do contrato. A lexitimación para tratar os seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual ou ata o remate do prazo de prescripción das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 2. Xestión administrativa. A lexitimación para tratar os seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual ou ata o remate do prazo de prescripción das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 3. Xestión contable. A lexitimación para tratar os seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida no Código de Comercio e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma y demáis lexislación aplicable.
 4. Xestión fiscal. A lexitimación para tratar os seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida na Lei 58/2003 Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma e demáis lexislación aplicable.
 5. Xestionar o envío da información que solicite o cliente. A lexitimación para tratar os seus datos é o consentimento e serán gardados mentres dure a relación contractual.
 6. Enviar o cliente, ofertas, productos ou servizos similares que poidan ser de interés.
  A lexitimación para tratar os seus datos é a satisfacción do interés lexítimo do responsable do tratamento consistente no desenvolvemento do negocio da empresa e serán gardados mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.
 7. Realizar comunicacións comerciais.
  A lexitimación para tratar os seus datos é o consentimento e serán gardados mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.
 8. Mantemento do histórico de clientes.

A lexitimación para tratar os seus datos é o interés lexítimo do responsable de manter un histórico de ventas de servizos/produtos, por posible reanudación da relación contractual nun futuro. Os datos serán gardados mentres o interesado non solicite a supresión dos seus datos.
Para as finalidades cuxa lexitimación se base no consentimento informámoslle que o mesmo pode ser revocado en calquera momento dirixíndose por escrito ó enderezo do responsable do tratamento, sen que a retirada do consentimento, afecte a licitude do tratamento realizado con anterioridade a súa retirada.

Destinatarios de datos: Comunicarase ás Administracións Públicas os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento as obrigas legais con dita Administración.

Obrigatoriedade de facilitar os datos:
O cliente non está obrigado a facilitar os datos, pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato no caso de ser necesario ou a emisión das correspondentes facturas.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:
 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó esquezo.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo fefriga.com/clausulado.asp.Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito a Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente


INFORMACIÓN ADICIONAL CORREO ELECTRÓNICO

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
CIF: V15320112
Enderezo: Calle Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: fefriga@fefriga.com

Finalidade do tratamento: Atender as comunicacións de interés para ambas partes.

Conservación dos datos: Os datos persoais serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado ou o seu representante legal.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:
 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó esquezo.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo fefriga.com/clausulado.asp.Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito a Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente


INFORMACIÓN ADICIONAL PROVEEDORES

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
CIF: V15320112
Enderezo: Calle Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: fefriga@fefriga.com

Finalidade do tratamento:
1.Xestión dos datos do proveedor para o cumprimento do obxecto do contrato.
A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou ata o remate do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.
2.Xestión administrativa.
A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentras dure a relación contractual.
3.Xestión contable.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida no Real Decreto de 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio e serán gardados no prazo establecido en dita norma e demais lexislación aplicable.
4.Xestión fiscal.
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma y demais lexislación aplicable.

Destinatarios de datos:
a) Comunicarase ás Administracións Públicas (Axencia Estatal de administración Tributaria/ Facenda) os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimiento ás obrigas legais con dita Administración.
b) Cederanse a outras administracións públicas, en base ó interés lexítimo do responsable do tratamento (mellorar a competitividade da empresa), os datos dos proveedores que sexan necesarios para a xustificación de subvencións.
c) Comunicaranse as entidades bancarias, os datos que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.

Conservación dos datos: Que os seus datos persoais serán gardados como máximo durante dous anos, salvo que con anterioridade se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: . Relación precontractual

Destinatarios de datos: : Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países:: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Obrigatoriedade de facilitar os datos
O proveedor non está obrigado a facilitar os datos pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato.

Transferencia de datos a terceiros países:
Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ó esquezo.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo fefriga.com/clausulado.asp.Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito a Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente


INFORMACIÓN ADICIONAL TRATAMENTO DE CURRICULUM

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
CIF: V15320112
Enderezo: Calle Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono:981573879
Correo electrónico: fefriga@fefriga.com

Finalidade do tratamento: Xestión dos datos das persoas que optan a un posto de traballo na entidade mediante a súa participación nun proceso de selección presente ou futuro.

Conservación dos datos: Que os seus datos persoais serán gardados como máximo durante dous anos, salvo que con anterioridade se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: . Relación precontractual

Destinatarios de datos: : Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países:: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado::

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se empregan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ó esquezo.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo fefriga.com/clausulado.asp.Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control:: No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito a Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente
R/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet