FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2019


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FEDERACIÓN FRISONA GALEGA en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

 • A súa denominación social é FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
 • O seu CIF é V15320112
 • O seu enderezo ubícase na Rúa Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
 • O seu teléfono de contacto é 981573879
 • E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto: fefriga@fefriga.com

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Os datos persoais ligados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demáis lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?
FEDERACIÓN FRISONA GALEGA
CIF: V15320112
Enderezo: Rúa Melide 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico:fefriga@fefriga.com

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
Tratamos os seus datos ca finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do enderezo de contacto indicado na nosa web.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?
Os datos persoais proporcionados serán conservados durante o tempo que resulte necesario para alcanzar a finalidade ca que foron recabados e/ou non se solicite a súa supresión polo interesado, así como para atender as responsabilidades que se puideran derivar e de calesqueira outra esixencia legal.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos será a relación xurídica entre as partes e/ou o seu consentimento.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.Realizarase transferencia de datos a terceiros países?
Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos personais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se empregan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ó esquezo.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
Terá a posibilidade de retirar o consentimento?
Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo a súa retirada.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo e dirixila ó enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos a súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións. Para máis información: www.aepd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se tiveran respectado os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es.
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.R/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet