FEFRIGA - Federación de Frisona Galega
  PRESENTACIÓN
  BRANCO E NEGRO
  ACTIVIDADES E RESULTADOS
  LIBRO XENEALÓXICO
  NOTICIAS E AVISOS
  ACCESOS RÁPIDOS
  MEMORIAS FEFRIGA


Memoria Fefriga 2022


Política de privacidade

Clausulado
Rúa Melide 25-27 Bajo
15705 Santiago de C.
A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879
+ 34 981 573 775Galego Español

Branco e negro: O periódico dos criadores de frisón de Galicia

Nº 8 - MARZO 2001

POSTURA DE FEFRIGA ANTE A EEB
CONCURSO NACIONAL
DOSES SEMINAIS SUBVENCIONADAS CAMPAÑA 2001
FEBRE AFTOSA
CAMBIOS NAS PROBAS XENÉTICAS DE XANEIRO 2001
MODIFICACIÓNS DO REGULAMENTO DO LIBRO XENEALÓXICO

POSTURA DE FEFRIGA ANTE A EEB
O pasado día 14 de Febreiro, a Xunta Directiva desta Federación, reuníuse co novo titular da Consellería de Agricultura, o Excmo. Sr. D. Juan Miguel Díz Guedes, para analiza-la situación creada no campo galego polo mal das vacas tolas. En dita reunión, á que tamén asistiron o recén nomeado Director Xeral de Producción Agropecuaria, Ilmo Sr. D. Manuel Díaz Cano e o Subdirector Xeral de Sanidade Animal, Ilmo. Sr. D. Miguel Fernández Rodríguez. Os directivos de Fefriga expuxeron ós máximos responsables da Consellería os puntos de vista e reivindicacións que sobre a EEB manteñen, e que son os seguintes:

1º) Que se adopten tódalas medidas precisas para garantir que ningún animal enfermo pase á cadea alimentaria. Non obstante, e tendo en conta que, a tódolos animais maiores de 30 meses se lles vai a realizar o test de detección “Prionics”, opoñémonos rotundamente ó sacrificio indiscriminado de tódolos animais do rabaño cando apareza un animal enfermo no mesmo.
Esta medida, -inxustificable, técnica e/ou cientificamente,- non beneficia nin ó control da enfermidade (non hai risco de contaminación colateral dos animais), nin á recuperación do consumo, polo que só resulta ser efectiva para aumentar a inseguridade no sector (¿ónde imos mercar animais con garantías de que non padezan a enfermidade?), e para crear graves problemas psicolóxicos e emocionais nos gandeiros afectados e nas súas familias.

2º) Establecemento dun sistema que, técnicamente, permita o correcto seguemento de tódalas mostras que se remiten ó laboratorio para a súa análise a fin de que, no caso de positividade, o gandeiro poida realizar se o desexa, tódalas comprobacións que considere necesarias para garantir que o resultado que se lle comunicou, corresponde inequívocamente ó animal sacrificado da súa propiedade.

3º) Como cidadáns da Unión Europea, desexamos e esiximos gozar dos mesmos dereitos có resto dos gandeiros da Unión. Polo tanto, solicitamos a eliminación inmediata da declaración que ten que asinar o gandeiro, así como o certificado veterinario que, para levar un animal ó matadoiro, se nos esixe.
Estas medidas, que en nada contribúen ó control da enfermidade nin á recuperación da confianza no consumidor, só serven para:
a) Declaración: Criminalizar ó gandeiro si surxe algún problema. Xa que se lle esixe que asine unha declaración recoñecendo que os seus animais non presentan síntomas de ningunha das máis

de 20 enfermidades ás que fai referencia o Real Decreto 147/1993 de 29 de Xaneiro 1993. ¿É que para ser gandeiro débese ser catedrático de veterinaria?
b) Certificado Veterinario (promovido polo Ministerio da insigne Celia Villalobos): documento completamente inútil, -a pesares de que pagamos por el, (gandeiros ou administración) que para nada serve e en nada compromete ó que o asina, xa que se extende en base á declaración do gandeiro.
c) Aumentar de por si a farragosa burocracia á que, cada día máis, teñen que facer frente as explotacións gandeiras.

4º) As indemnizacións por sacrificio deben ter en conta os niveis xenéticos, morfolóxicos e productivos dos animais. Igualmente, deberase indemnizar ó gandeiro en concepto de lucro cesante, pola contía do que, co sacrificio das súas reses, deixa de producir e, polo tanto de ingresar.

5º) Organizar dende as Administracións Públicas campañas informativas e promocionais a fin de recuperar, en base ós controis exhaustivos que se están realizando en todo o proceso de cría e sacrificio do gando, a confianza da que tradicionalmente disfrutou a carne de Galicia entre os consumidores.

6º) Adecuar a lexislación vixente a fin de que as compañías de alimentación animal teñan a obriga, por lei, de reflectir no etiquetado dos pensos os productos empregados na súa elaboración.

Tras comentar longamente os puntos referidos anteriormente e outros tales como a recollida de animais mortos, tests in vivo, etc... (a reunión durou case dúas horas), o Sr. Conselleiro manifestou compartir, básicamente, os nosos plantexamentos e puntos de vista sobre esta crise, comprometéndose a adoptar as medidas que correspondan dende a Consellería e, ó mesmo tempo, apoialos e defendelos ante outros organismos e foros de decisión (MAPA, Sanidade, etc...).

Finalmente, e antes de dar por concluída a reunión o Sr. Conselleiro manifestou a súa disposición, e a de todo o seu equipo, para escoitar e analizar calquera proposta que sobre o problema da EEB ou outros, lles poidamos plantexar dende as asociacións gandeiras. Esperamos que a boa impresión deste primeiro encontro se convirta en realidade. O tempo diránolo.


VolverCONCURSO NACIONAL
O pasado día 31 de Xaneiro a Xunta Directiva de Conafe acordou que o Concurso Nacional de Outono do presente ano se celebre en Bilbao. Igualmente, acordou que a edición do ano 2002 e vindeiras se celebren en Xixón. A candidatura presentada por Galicia, que tamén aspiraba a acoller dito certame, só contou cos votos favorables do noso representante.

Non é agradable ter que informar dende estas páxinas dun acordo como o citado, máxime cando consideramos que o mesmo afecta moi negativamente

ós intereses da Cabana Frisona Galega, pero precisamente por este motivo e porque pensamos que merece a pena continuar loitando por aquelo no que creemos, manifestamos a decidida disposición de Fefriga, (e contamos coa vosa), para continuar traballando en acadar que, en breve, a nosa Comunidade volva a ser sede do Concurso Nacional de Outono ou de outro de similar envergadura e prestixio


VolverDOSES SEMINAIS SUBVENCIONADAS CAMPAÑA 2001

O obxectivo que se persegue con esta campaña é, que todolos gandeiros de Galicia poidan disfrutar dunha xenética de alto nivel e a prezos moi asequibles. Lóxicamente, para acadar tan importante obxetivo é imprescindible someter a testaxe o máximo número de touros posible.

Con esta premisa, un ano máis dende a Consellería de Agricultura e Asociacións poñemos en marcha unha campaña para a selección, adquisición e distribución de doses seminais, (e a prezos moi ventaxosos) para todas aquelas ganderías que, coas súas vacas, contribuen ano tras ano a testaxe dos touros xoves.
Os sementais seleccionados para a presente campaña son os seguintes:

1º) Touros En Proba
Entregaranse a cada gandería, gratuitamente e ó azar, doses dalgúns dos 70 sementais que está previsto entren no Programa de Testaxe conxunto de Galicia e Asturias durante o presente ano

2º) Touros Probados do programa
Suministraranse as doses necesarias, -e nas condicións que se especifican na solicitude,- para inseminar ata un 60% das vacas.
Os touros incluídos neste apartado son:
BELESAR, CUBEIRO, LÉREZ, WIND SULTAN, MARQUIS, MENDO e SILVERMAN.

3º) Touros Probados doutros centros
Touros de alta fiabilidade (mínimo 90% en producción e 85% en tipo), dos que se suministrarán as doses precisas para cubrir ata un 15% das reproductoras.
Os sementais seleccionados son:
AARON, BERGWILL, FATAL *BL, IGNITER, LEE, LORD LILY (CVM), MTOTO e RUDOLPH.
Para que cada gandeiro poida escoller os touros que considere mais axeitados para a súa explotación, incluímos un extracto da proba de todos éstes no seu pais de orixe.

Atención: As probas de cada país non son comparables entre sí.VolverFEBRE AFTOSA

Como medida precautoria ante a continua aparición de novos focos de Febre Aftosa, pospúxose a celebración dos Concursos de Chantada, Lalín e Nacional de Primavera (Mollerusa). Igualmente, aplázase a Subasta de Santa Comba e a Escola Nacional de Xuíces (León).
Ante a gravidade de dita enfermidade e a facilidade con que se contaxia, recomendamos extrema-las medidas de control e prevención en tódalas explotacións, implantando normas e rutinas de funcionamento tales como:

- Instalar cubetas con desinfectante para desinfecta-lo calzado de tódalas persoas que accedan ás instalacións (incluídos os propietarios e familia).

- Restrinxir ó máximo ou non admitir visitas, nin realizalas a outras explotacións.
Se é posible, construír un foxo para desinfectar as rodas dos vehículos e restrinxir, no posible, o acceso á explotación de vehículos alleos a mesma (tractores, coches, camións, máquinas, etc...).

- Non incorporar animais ó rabaño e moito menos se proceden dalgún país onde se rexistrou algún caso.

Lembra que extrema-l as medidas preventivas e recriar os vosos animais son a mellor garantía sanitaria dos vosos rabaños

Volver
CAMBIOS NAS PROBAS XENÉTICAS DE XANEIRO 2001

Na avaliación xenética de Xaneiro 2001, Conafe, -en base a diferentes estudios realizados,- aplicou una serie de cambios na metodoloxía de cálculo empregada para a determinación dos índices xenéticos, a fin de facelos máis precisos e ó mesmo tempo, adecualos ás necesidades do sector. Igualmente, nesta avalia-ción actualízase a base xenética:

Os cambios máis importantes son:

- Vacas de Rexistro Auxiliar “A”: Non se terán en conta os seus datos na avaliación xenética e, polo tanto, non se valorarán.

- Lactacións: Como máximo empregaranse as cinco primeiras lactacións, calculadas e exten-didas a 305 días en CONAFE.

- Cualificación: Só se utilizará a primeira cualificación e sempre que sexa realizada antes do 5º parto.

- Heredabilidade: Utilizaranse novas heredabilidades máis exactas.

- Modelos de avaliación: Adaptáronse mellor á realidade das explotacións.

- Método máis preciso para o axuste da heteroxeneidade da varianza

- ICOT: Calcularase en base a novos índices (índices sintéticos), desenvolvidos a fin de acadar unha maior fiabilidade e precisión na proba; ditos Índices, que contemplan de forma global as distintas rexións morfolóxicas, son:
- IGT: Índice Global de Tipo
- ICU: Índice Composto de Ubre
- IPP: Índice Composto de Pes e Patas
Tamén se publicará un Índice Composto de Capacidade (ICAP), aínda que non se inclúe no ICO.

- Cambio de base xenética: Actualízase a Base Xenética de Comparación, co que a partir desta avaliación -e ata o 2005- utilizarase a media das vacas nadas no ano 1995 (ata agora empregouse a media das vacas valoradas nadas no 90). Este cambio tradúcese nunha baixada dos índices xenéticos de tódolos animais (machos e femias) igual ó incremento do valor xenético obtido durante o período 90-95, que se cifra en 407 Kg/L, 0,02%G, 16Kg/G, 0,02%P e 14,4 Kg/P. A apreciación do cambio de base na proba dos touros vese dificultada, nesta avaliación, por tódolos cambios realizados na metodoloxía de cálculo referidos anteriormente.

Para maior información ver Revista Frisona Nº 120 pax. 44-46

Volver
MODIFICACIÓNS DO REGULAMENTO DO LIBRO XENEALÓXICO

A proposta de Conafe ó M.A.P.A. aprobou, a través das Resolucións comunicadas con data 29 de Outubro e de 5 de Decembro de 2000, diversas modificacións na Regulamentación do Libro Xenealóxico polo que, a partir de agora deberase proceder como segue:

1º Rexistro de animais: Para poder inscribir unha cría deberase solicitar dentro dos 3 meses seguintes ó do seu nacemento, empregando o impreso “Declaración de Nacemento”. Elimínase o talón de inseminación xa que os datos que aporta recóllense no citado impreso.

2º Rexistro Auxiliar “A”: Inscribiranse neste rexistro todos aqueles animais que, presentando as características da Raza Frisona, non poidan acreditar a súa xenealoxía (podéndose inscribir a calquer idade xa que, a partir de agora, non se cualifican).

3º Cualificación Morfolóxica: É obrigatoria para tódolos animáis inscritos nos Rexistros Aux. “B”, Principal e de Méritos. Igualmente, unha vaca cualificada EX poderá ser recualificada como EX, despois de cada novo parto, podendo ser, se as súas cualidades morfolóxicas o permiten, 2EX, 3EX, 4EX, etc...

4º Control Leiteiro: Tódalas vacas inscritas no Libro deben ser, obrigatoriamente, sometidas a Control Leiteiro Oficial (recordar igualmente que o novo Regulamento de Control Leiteiro, esixe que tódalas vacas dunha explotación deben ser obrigatoriamente contro-ladas).

5º Altas de Explotacións : Será requisito indispensable para a súa inscripción ter, como mínimo 17 reproductoras (femias de máis de 2 anos).

Como consecuencia de tódolos cambios acaecidos na regulamentación do Libro Xenealóxico e do Control Leiteiro Oficial, e dacordo cos mesmos, dende Conafe tomáronse as medidas e acordos seguintes:

1º Altas de Explotacións :

a) Produciranse cando o gandeiro o solicite, sin ter que esperar a cualificaión das súas vacas de Rexistro Auxiliar “A”.

b) Igualmente, e como consecuencia do anterior, os animais poderán ser inscritos no Rexistro que lles corresponda a calquer idade, polo que, no momento de solicitar a alta da explotación, deberá presentarse a solicitude de rexistro de tódalas femias frisonas da explotación.

2º Cualificación:

a) Non se cualificarán as vacas de Rexistro Auxiliar “A”.

b) En Ronda non se visitarán explotacións que non teñan, alomenos, dous animais para cualificar (si só se cualificase un animal non se lle podería calcular o índice xenético).

PARA REXISTRAR UNHA CRÍA

“A Declaración de Nacemento deberá ter entrada na oficina do Libro Xenealóxico Oficial da Raza dentro dos tres meses seguintes o do seu nacemento
Artigo 1º do Regulamento do Libro Xenealóxico

Dacordo co anterior, a Xunta Directiva de Conafe acordou que se o animal supera dita idade, a declaración deberá ir acompañada da proba de paternidade. De non ser así, será inscrito directamente no Rexistro Auxiliar Cat. “A”.

NOTA: Non esqueza que na Declaración de Nacemento de cada animal debe reseñar o número do seu crotal sanitario.


Volver


R/ Melide 25-27 Baixo - 15705 Santiago de C. - A Coruña - España
Tfno./Fax: + 34 981 573 879 + 34 981 573 775
Xunta de Galicia
Diseño web de Lugonet